CSS: first-of-class Selector

Cập nhật: Lượt xem: 2651 [ Css ]

Tìm hiểu về CSS: first-of-class Selector

CSS: first-of-class Selector

Giới thiệu

Như chúng ta đã biết nth-of-type() là pseudo-class - có thể hiểu là "giả class", tức ta coi trạng thái, hay thông tin đặc biệt của element như là một class - cho phép chúng ta chọn ra những elements dựa vào vị trí của nó trong document tree. Tuy nhiên khi sử dụng nó thì Selector bắt buộc phải là type selector, tức là chỉ có thể sử dụng trực tiếp với element mà thôi (vd: <h1><p>,...)

The :nth-of-type(An+B) pseudo-class notation represents the same elements that would be matched by :nth-child(|An+B| of S), where S is a type selector and namespace prefix matching the element in question.

Giả sử như trong HTML:

<div>
  <p>This is paragraph 1</p>
  <p class="special">This is paragraph 2</p>
  <p class="special">This is paragraph 3</p>
  <p class="special">This is paragraph 4</p>
</div>

Và CSS

div p {color: purple; }
div p:first-of-type { color: red; }
div p.special:first-of-type { color: green; }

Và ở đây ta mong muốn rằng paragraph 1 sẽ có màu đỏ và paragraph 2 sẽ có màu xanh. Nhưng vì div p.special không phải là type selector, nên :first-of-type sẽ không có tác dụng gì cả và thế nên đương nhiên paragraph 2 cũng sẽ không có màu xanh:

advanced-css-selector-1

The subsequent sibling combinator

Với vấn đề như trên, thay vì sử dụng pseudo-class, chúng ta có thể sử dụng Subsequent sibling~

Subsequent Sibling Combinator giống như A ~ Btrong đó A và Blà hai compound selector chứ không bị giới hạn ở type selector, nó cho phép ta select B khi mà A và B cùng chung thẻ cha và A ở trước B trong document tree.

Xét trong vd dưới:

<div>
  <h1>Heading</h1>
  <p>Meta data</p>
  <h2>Subheading</h2>
  <p>Some article text</p>
</div>

Với selector h2 ~ p thì nó sẽ select thẻ p thứ hai theo sau thẻ h2 chứ không phải thẻ p đầu tiên.

The subsequent sibling combinator and :first-of-class

Chúng ta có thể khiến selector p.special:first-of-type ở trong vd ban đầu có tác dụng như :fisrt-of-class qua hai bước:

  1. Dùng selector div p.special style tất cả các thẻ p special thành màu mong muốn (xanh)
  2. Sau đó dùng Subsequent Sibling div p.special ~ p.special để style tất cả thẻ pspecial đứng sau thẻ p special đầu tiên thành màu tím ban đầu
div p { color: purple; }
div p:first-of-type { color: red; }
div p.special { color: green; }
div p.special ~ p.special { color: purple; }

và được kết quả như mong đợi:

advanced-css-selector-2

CSS Selectors level 4

Trong phiên bản CSS level 4, với pseudo class :nth-child() - cho phép select ra những element là dựa trên vị trí của nó so với những element con khác - nhận tham số dạng An + B [of S]?. Trong đó An + B cho phép ta có thể tạo các function để tính toán giá trị của n, và option of S mang ý nghĩa là pseudo class sẽ match với phần tử nth của selector.

Thay vì sử dụng Subsequent sibling, ta có thể dùng với pseudo class :nth-child() như sau:

div p { color: purple; }
div p:first-of-type { color: red; }
div :nth-child(1 of p.special) { color: green; }

Tổng kết

Bài viết nhằm chia sẻ một vài trick về CSS Selector, bài viết không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.

Nguồn: