Hướng dẫn Thêm IPv4 vào VPS OVH

Cập nhật: Lượt xem: 2476 [ Server ]

Hướng dẫn Thêm IPv4 vào VPS OVH

Hướng dẫn Thêm IPv4 vào VPS OVH

Khi bạn thêm một IP mới vào VPS, nó sẽ tương tự như IP chính vậy. Khi đó, bạn có thể truy cập SSH VPS bằng tất cả các IP kết nối đến VPS

Như vậy, để sử dụng IP mới này bạn cần thực hiện các thao tác như sau:

 1. Kiểm tra VPS đã nhận IP mới chưa (việc này được tự động thực hiện khi bạn order IP).
 2. Kiểm tra domain cần sử dụng chắc chắn đã được thêm vào trong VPS (sử dụng chức năng 1. Liệt kê website của HocVPS Script).
 3. Trỏ domain đến IP mới, và sử dụng như bình thường.

Vậy là xong, rất đơn giản phải không

Một số nhà cung cấp yêu cầu cấu hình IP Alias bên trong server để nhận IP:
– Thêm địa chỉ IPv4 ở Vultr
– Cấu hình IP Alias ở OVH

với OVH bạn cần thực hiện thêm một số thao tác để có thể add thêm địa chỉ IPv4.

Giả sử IP chính của VPS là 1.2.3.4, bạn thêm một địa chỉ IP nữa là 1.2.3.5

Lưu ý cần thay đổi IP tương ứng trong từng dòng code bên dưới kẻo phát sinh lỗi.

Ngay sau khi mua thêm IPv4, bạn cần reboot lại VPS bằng nút Restart trong trang quản lý VPS. Tiếp theo, hãy thực hiện cấu hình để địa chỉ IPv4 mới này hoạt động.

CentOS 6 + 7

1. Thay đổi giao thức boot từ “dhcp” sang “static”. Nếu bạn đã thực hiện bước này thì thôi.

 • Mở file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
 • Thay đổi BOOTPROTO=dhcp thành BOOTPROTO=static
 • Thêm những dòng sau vào cuối file, thay đổi “[mainip]”, “[netmask]”, và “[gateway]” bằng các thông tin tương ứng bạn lấy trong tab IPv4
  IPADDR=[mainip]
  NETMASK=[netmask]
  GATEWAY=[gateway]​
 • Chạy lệnh ifup eth0

2. Tạo file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 với nội dung sau:

DEVICE=eth0:1
BOOTPROTO=static
IPADDR=1.2.3.5
ONBOOT=yes

3. Kích hoạt IP mới với lệnh sau:

ifup eth0:1