Một vài function nhỏ viêt bằng php có thể có ích cho bạn

Cập nhật: Lượt xem: 4617 [ PHP ]

Hiện nay ngôn ngữ PHP có rất nhiều framework điển hình như Laravel, CakePHP, CodeIgniter, ... Ngoài các hàm mà php đã hỗ trợ thì các framework cũng đã hộ trợ rất nhiều các hàm để người lập trình dễ dàng thao tác với array, string, math. Tuy nhiên để hiểu chi tiết và các hàm được xây dựng và hoạt động như nào thì không phải người lập trình nào cũng nắm được. Bài viết này sẽ giới thiệu cho chúng ta cách sử dụng cũng như cách viết của một số hàm hữu dụng.

Một vài function nhỏ viêt bằng php có thể có ích cho bạn

Array

all

Returns true if the provided function returns true for all elements of an array, false otherwise.

Trả về true nếu hàm được cung cấp trả về true khi áp dụng cho toàn bộ phần tử của mảng đó, nếu ko trả về false

function all($items, $func)
{
  return count(array_filter($items, $func)) === count($items);
}

ex:

all([2, 3, 4, 5], function ($item) {
  return $item > 1;
}); // true

any

Returns true if the provided function returns true for at least one element of an array, false otherwise.

Trả về true nếu hàm được cung cấp trả về true cho ít nhất 1 phần tử của mảng, nếu ko trả về false

function any($items, $func)
{
  return count(array_filter($items, $func)) > 0;
}

ex:

any([1, 2, 3, 4], function ($item) {
  return $item < 2;
}); // true

deepFlatten

làm "phẳng" một mảng

function deepFlatten($items)
{
  $result = [];
  foreach ($items as $item) {
    if (!is_array($item)) {
      $result[] = $item;
    } else {
      $result = array_merge($result, deepFlatten($item));
    }
  }

  return $result;
}

ex:

deepFlatten([1, [2], [[3], 4], 5]); 
// [1, 2, 3, 4, 5]

drop

Trả về mảng mới với n phần tử đã xóa từ phía bên trái

function drop($items, $n = 1)
{
  return array_slice($items, $n);
}

Ex:

drop([1, 2, 3]); // [2,3]
drop([1, 2, 3], 2); // [3]

findLast

trả về phần tử cuối cùng mà match với hàm được cung cấp

function findLast($items, $func)
{
  $filteredItems = array_filter($items, $func);

  return array_pop($filteredItems);
}

Ex:

findLast([1, 2, 3, 4], function ($n) {
  return ($n % 2) === 1;
});
// 3

findLastIndex

Trả về index của phần tử cuối cùng mà khớp với function đã cung cấp

function findLastIndex($items, $func)
{
  $keys = array_keys(array_filter($items, $func));

  return array_pop($keys);
}

Ex:

findLastIndex([1, 2, 3, 4], function ($n) {
  return ($n % 2) === 1;
});
// 2

flatten

Làm phẳng một mảng với độ sâu 1 level

function flatten($items)
{
  $result = [];
  foreach ($items as $item) {
    if (!is_array($item)) {
      $result[] = $item;
    } else {
      $result = array_merge($result, array_values($item));
    }
  }

  return $result;
}

Ex:

flatten([1, [2], 3, 4]); // [1, 2, 3, 4]
flatten([1, [2], [[3], 4], 5]); //[1, 2,[3], 4, 5]

groupBy

group các phần tử của mảng dựa theo function đã cung cấp

function groupBy($items, $func)
{
  $group = [];
  foreach ($items as $item) {
    if ((!is_string($func) && is_callable($func)) || function_exists($func)) {
      $key = call_user_func($func, $item);
      $group[$key][] = $item;
    } elseif (is_object($item)) {
      $group[$item->{$func}][] = $item;
    } elseif (isset($item[$func])) {
      $group[$item[$func]][] = $item;
    }
  }

  return $group;
}

Ex:

groupBy(['one', 'two', 'three'], 'strlen'); // [3 => ['one', 'two'], 5 => ['three']]

hasDuplicates

Kiểm tra giá trị bị trùng các phần tử trong một mảng. Trả về true nếu có giá trị trùng ngược lại trả về false

function hasDuplicates($items)
{
  return count($items) > count(array_unique($items));
}

Ex:

hasDuplicates([1, 2, 3, 4, 5, 5]); // true

head

Returns the head of a list. Trả về giá trị đầu tiên của mảng

function head($items)
{
  return reset($items);
}

Ex:

head([1, 2, 3]); // 1

last

Trả về phần tử cuối cùng của mảng

function last($items)
{
  return end($items);
}

Ex:

last([1, 2, 3]); // 3

pluck

Lấy tất cả giá trị dựa theo key đã cho của một mảng

function pluck($items, $key)
{
  return array_map( function($item) use ($key) {
    return is_object($item) ? $item->$key : $item[$key];
  }, $items);
}

Ex:

pluck([
  ['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk'],
  ['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'Chair'],
], 'name');
// ['Desk', 'Chair']

pull

trả về mảng mới khi đã xóa các phần tử đã cung cấp

function pull(&$items, ...$params)
{
  $items = array_values(array_diff($items, $params));
  return $items;
}

Ex:

$items = ['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c'];
pull($items, 'a', 'c'); // $items will be ['b', 'b']

reject

Trả về mảng mới khi đã loại bỏ các phần tử khớp với function đã cung cấp

function reject($items, $func)
{
  return array_values(array_diff($items, array_filter($items, $func)));
}

Ex:

reject(['Apple', 'Pear', 'Kiwi', 'Banana'], function ($item) {
  return strlen($item) > 4;
}); // ['Pear', 'Kiwi']

orderBy

Sắp xếp các mảng hoặc các đối tượng theo key.

function orderBy($items, $attr, $order)
{
  $sortedItems = [];
  foreach ($items as $item) {
    $key = is_object($item) ? $item->{$attr} : $item[$attr];
    $sortedItems[$key] = $item;
  }
  if ($order === 'desc') {
    krsort($sortedItems);
  } else {
    ksort($sortedItems);
  }

  return array_values($sortedItems);
}

Ex:

orderBy(
  [
    ['id' => 2, 'name' => 'Joy'],
    ['id' => 3, 'name' => 'Khaja'],
    ['id' => 1, 'name' => 'Raja']
  ],
  'id',
  'desc'
); // [['id' => 3, 'name' => 'Khaja'], ['id' => 2, 'name' => 'Joy'], ['id' => 1, 'name' => 'Raja']]

bubbleSort

Sắp xếp 1 mảng sử dụng thuật toán Bubble

Thuật toán sắp xếp này là thuật toán dựa trên so sánh, trong đó mỗi cặp phần tử liền kề được so sánh và các phần tử được hoán đổi nếu chúng không theo thứ tự.

function bubbleSort($array) {
  $array = array_unique($array);
  $arrayLength = count($array);
  for ($i = 0; $i < $arrayLength - 1; $i++) { 
    $swapped = false;
    for ($j = 0; $j < $arrayLength - 1 - $i; $j++) {
      if ($array[$j] > $array[$j + 1]) {
        $temp = $array[$j];
        $array[$j] = $array[$j + 1];
        $array[$j + 1] = $temp;
        $swapped = true;
      }
    }
    if (!$swapped) {
      break;
    }
  }
  return $array;
}

Ex:

bubbleSort([44, 11, 7, 20, 12, 90, 35, 5]); // [5,7,11,12,20,35,44,90]

rotate

xoay mảng theo hướng bên trái dựa trên số phần tử truyền được truyền vào

function rotate($array, $shift = 1)
{
  for ($i = 0; $i < $shift; $i++) {
    array_push($array, array_shift($array));
  }

  return $array;
}

Ex:

rotate([1, 3, 5, 2, 4]); // [3, 5, 2, 4, 1]
rotate([1, 3, 5, 2, 4], 2); // [5, 2, 4, 1, 3]

Math

average

Trả về kết quả trung bình cộng của 2 hoặc nhiều số

function average(...$items)
{
  $count = count($items);
  
  return $count === 0 ? 0 : array_sum($items) / $count;
}

Ex:

average(1, 2, 3); // 2

factorial

Trả về giai thừa của một số

function factorial($n)
{
  if ($n <= 1) {
    return 1;
  }

  return $n * factorial($n - 1);
}

Ex:

factorial(6); // 720

fibonacci

Trả về mảng fibo giá trị lên đến đối số truyền vào

function fibonacci($n)
{
  $sequence = [0, 1];

  for ($i = 2; $i < $n; $i++) {
    $sequence[$i] = $sequence[$i-1] + $sequence[$i-2];
  }

  return $sequence;
}

Ex:

fibonacci(6); // [0, 1, 1, 2, 3, 5]

gcd

Tìm ước số chung lớn nhất của 2 or nhiều số

function gcd(...$numbers)
{
  if (count($numbers) > 2) {
    return array_reduce($numbers, 'gcd');
  }

  $r = $numbers[0] % $numbers[1];
  return $r === 0 ? abs($numbers[1]) : gcd($numbers[1], $r);
}

Ex:

gcd(8, 36); // 4
gcd(12, 8, 32); // 4

isEven

Kiểm tra là số chẵn

function isEven($number)
{
  return ($number % 2) === 0;
}

Ex:

isEven(4); // true

sPrime

Kiểm tra có phải là số nguyên tố

function isPrime($number)
{
  $boundary = floor(sqrt($number));
  for ($i = 2; $i <= $boundary; $i++) {
    if ($number % $i === 0) {
      return false;
    }
  }

  return $number >= 2;
}

Ex:

isPrime(3); // true

lcm

Trả về bội số chung nhỏ nhất của 2 hoặc nhiều số

function lcm(...$numbers)
{
  $ans = $numbers[0];
  for ($i = 1, $max = count($numbers); $i < $max; $i++) {
    $ans = (($numbers[$i] * $ans) / gcd($numbers[$i], $ans));
  }

  return $ans;
}

Ex:

lcm(12, 7); // 84
lcm(1, 3, 4, 5); // 60

median

Trả về số trung vị của một mảng

function median($numbers)
{
  sort($numbers);
  $totalNumbers = count($numbers);
  $mid = floor($totalNumbers / 2);

  return ($totalNumbers % 2) === 0 ? ($numbers[$mid - 1] + $numbers[$mid]) / 2 : $numbers[$mid];
}

Ex:

median([1, 3, 3, 6, 7, 8, 9]); // 6
median([1, 2, 3, 6, 7, 9]); // 4.5

Bài viết tham khảo https://github.com/30-seconds/30-seconds-of-php-code