Tạo ứng dụng máy tính đơn giản bằng HTML, CSS và Javascript

Cập nhật: Lượt xem: 68404 [ Javascript ]

Bài viết này sẽ hướng dẫn các tạo một ứng dụng máy tính đơn giản bằng HTML, CSS và Javascript

Tạo ứng dụng máy tính đơn giản bằng HTML, CSS và Javascript

Đầu tiên, ta wrap tất cả các code HTML bên trong với 1 thẻ form:

<form name="calculator">
 ...
</form>

Attribute trong form trên có thuộc tính name, value trong name sẽ đóng vai trò như giá trị tham chiếu (biến this) của block HTML này.

Trong form ta cần có 1 table để chia hàng và cột chứa kết quả, các số, các phép tính (+, -, x, /, =) và reset.

Ở hàng đầu tiên của table sẽ là ô hiển thị các số khi bấm chọn cũng như là kết quả của các phép tính khi thực hiện tính toán. Code HTML phần này sẽ như sau:

<table>
  <tr>
   <td colspan="4">
    <input type="text" name="display" disabled>
   </td>
  </tr>
 </table>

Hàng này sẽ chỉ hiển thị kết quả chứ không được edit nên sẽ có thuộc tính disabledtrong thẻ input.

Hàng thứ 2 sẽ bao gồm phím bấm các số 1, 2, 3 và phép cộng, đương nhiên là vẫn sẽ dùng các thẻ trtd và vẫn nằm trong table trên.

<tr>
 <td><input type="button" name="one" value="1" onclick="calculator.display.value += 1"></td>
 <td><input type="button" name="two" value="2" onclick="calculator.display.value += 2"></td>
 <td><input type="button" name="three" value="3" onclick="calculator.display.value += 3"></td>
 <td><input type="button" class="operator" name="plus" value="+" onclick="calculator.display.value += '+'"></td>
</tr>

Mỗi thẻ td sẽ chứa 1 thẻ input, trong mỗi thẻ input ta sẽ xử lý việc gửi data lên ô tính toán thông qua thuộc tính name của form và input, tương ứng với mỗi ô sẽ truyền lên 1 giá trị nhất định thông qua sự kiện onclick.

Tương tự cho các hàng và cột còn lại, code HTML cũng không khác nhiều, chỉ ngoại trừ value của mỗi ô khác nhau. Toàn bộ code HTML như sau:

<form name="calculator">
 <table>
  <tr>
   <td colspan="4">
    <input type="text" name="display" disabled>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td><input type="button" name="one" value="1" onclick="calculator.display.value += 1"></td>
   <td><input type="button" name="two" value="2" onclick="calculator.display.value += 2"></td>
   <td><input type="button" name="three" value="3" onclick="calculator.display.value += 3"></td>
   <td><input type="button" class="operator" name="plus" value="+" onclick="calculator.display.value += '+'"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><input type="button" name="four" value="4" onclick="calculator.display.value += 4"></td>
   <td><input type="button" name="five" value="5" onclick="calculator.display.value += 5"></td>
   <td><input type="button" name="six" value="6" onclick="calculator.display.value += 6"></td>
   <td><input type="button" class="operator" name="minus" value="-" onclick="calculator.display.value += '-'"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><input type="button" name="seven" value="7" onclick="calculator.display.value += 7"></td>
   <td><input type="button" name="eight" value="8" onclick="calculator.display.value += 8"></td>
   <td><input type="button" name="nine" value="9" onclick="calculator.display.value += 9"></td>
   <td><input type="button" class="operator" name="times" value="x" onclick="calculator.display.value += '*'"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><input type="button" class="operator" id="clear" name="clear" value="C" onclick="calculator.display.value = ''"></td>
   <td><input type="button" class="operator" name="zero" value="0" onclick="calculator.display.value += '0'"></td>
   <td><input type="button" class="operator" name="doit" value="=" onclick="calculator.display.value = eval(calculator.display.value)"></td>
   <td><input type="button" class="operator" name="div" value="/" onclick="calculator.display.value += '/'"></td>
  </tr>
 </table>
</form>

Tuy nhiên, nếu chỉ có HTML không thôi thì UX/UI thật "đáng thất vọng", các bạn có thể xem qua HTML khi chưa được trang điểm bằng CSS thì sẽ xấu xí như thế nào như hình dưới đây.

raw_calculator

Cho nên, hãy làm cho chiếc máy tính của chúng ta thân thiện với người dùng hơn bằng 1 đoạn CSS ngắn dưới đây nhé.

form {
 background: #ccc;
 margin: 0 auto;
 width: 300px;
 padding: 20px;
 border-radius: 5px;
}

form * {
 box-sizing: border-box;
}

form table {
 width: 100%;
 border-collapse: collapse;
}

form table tr, form table td {
 border: 1px solid #eee;
}

form table tr:first-child input {
 height: 50px;
 padding: 0 10px;
 font-weight: 700;
}

form table tr:not(:first-child) td {
 height: 70px;
}

form table tr:not(:first-child) td input {
 height: 100%;
}

form table input {
 width: 100%;
 display: block;
 border: 0;
 font-size: 16px;
}

form table input:focus {
 outline: none;
}

form table input:hover {
 background: #eee;
 transition: all .2s ease-in-out;
}

form table input.operator {
 font-weight: 700;
 color: #fff;
 background: #ffcc00;
}

Kết quả thu được: